Rooi Blaost

ALGEMENE REGELS:

Onderstaande regels gelden voor alle bezoekers en deelnemers aan Rooi Blaost.

 • Alle aanwijzingen van de organisatie van Rooi Blaost die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • Alle aanwijzingen van de beveiliging en hulpdiensten, moeten direct opgevolgd worden.
 • Klachten en/of complimenten kunt u direct melden bij de organisatie.
 • De organisatie mag bezoekers en deelnemers weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 • Alle bezoekers en deelnemers zijn verplicht op verzoek een legitimatiebewijs te tonen.
 • Het is verplicht mee te werken aan controles op wapen- en drugsbezit.
 • Het is niet toegestaan foto’s te maken en/of te filmen voor commerciële doeleinden, enkel na goedkeuring door de organisatie.
 • Consumpties kunnen met de Rooi Blaost munt betaald worden.
 • Bezoekers en deelnemers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico.
 • Op de dag van het evenement is vanaf 8.00 uur geen gemotoriseerd verkeer toegestaan op het evenemententerrein.
 • De organisatie van Rooi Blaost zal tijdens het evenement foto- en video-opnamen (laten) maken voor promotiedoeleinden van het evenement. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart u uzelf hiermee akkoord.

 

HET IS VERBODEN OM:

 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen, of zich te misdragen.
 • Zich te misdragen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken.
 • Beledigingen te uiten.
 • Door woord of gebaar een ander seksueel te intimideren.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Eigen drank of etenswaren of glaswerk mee te nemen.

 

DE TOEGANG KAN GEWEIGERD WORDEN ALS U:

 • Geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
 • U niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
 • Aangeschoten of dronken bent, en/of onder invloed bent van verdovende middelen.
 • De toegang eerder is ontzegd (ontzegging gegeven).
 • Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.

 

BIJ HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN:

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs/wapens) in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de beveiliging/politie.
 • Doen wij aangifte tegen u.

 

OVERIGE BEPALINGEN:

Bij beschadiging van eigendommen en/of goederen aanwezig op het evenemententerrein is de betreffende bezoeker/deelnemer aansprakelijk voor de ontstane schade. Tevens zal de organisatie alle reparatie en/of vernieuwingskosten verhalen op de aansprakelijk gestelde bezoeker/deelnemer. Indien noodzakelijk wordt aangifte van vernieling gedaan bij de politie.

BIJ NIET NALEVING VAN DE HUISREGELS:

 • Wordt u van het evenemententerrein verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot het evenemententerrein ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk, conform artikel 138 WVS, de beveiliging/politie ingeschakeld.
 • Worden de ouders/opvoeders direct ingelicht (bij bezoekers of deelnemers onder 18 jaar).

 

SLOTBEPALING:

In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande mededeling dit reglement eenzijdig te wijzigen.

De organisatie van Rooi Blaost is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van uw eigendommen of bezittingen of eigendommen of bezittingen van bezoekers en/of deelnemers aan het evenement.